200 години френска традиция с Bornier

Под марката Bornier по цял свят се продава един от традиционните френски кулинарни символи: Дижонската горчица. Още от основаването си през 1816 г. до днешни дни (вече 200 години), френската компания Bornier продължава да използва традиционните техники за производство на горчица. Горчицата им е приготвена изцяло от естествени съставки, не съдържа консерванти и е 100% натурален продукт.

По случай юбилея си Bornier ви предоставя възможността да спечелите участие в кулинарно ателие със самите Лора и Стоян. Условието за участие в конкурса е да ни изпратите на адрес admin@bonapeti.bg любимата си рецепта с горчица Bornier, заедно със снимка на ястието, като на снимката трябва да присъства и използвания от вас продукт. Конкурсът е с продължителност 2 седмици (03.11-20.11.2016 г.), като всяка седмица специално жури от екипа на Бон Апети ще определя 3-те най-добри рецепти. Шестимата победители печелят участие в кулинарно ателие с Лора и Стоян.Официалните правила на конкурса може да намерите на по-долу.

Желаем ви успех и вкусно вдъхновение!

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ФОТО КОНКУРС 200 ГОДИНИ ФРЕНСКА ТРАДИЦИЯ BORNIER

Раздел І.ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА ФОТО КОНКУРСА

„ВК Комерсиал Европродукт” ООД, Бул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ БОИЛА, София 1138

Раздел ІІ. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ФОТО КОНКУРСА

2.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията на описаните по-долу правила на събитието, наричани „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на кампанията и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на http://www.vk-bg.com

2.3. Организаторът на Конкурса си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на: http://www.vk-bg.com

2.4. С участието си в Конкурса участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

Раздел ІІІ. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

  1. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел ІV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

4.1. Конкурсът стартира в 0.01 ч на 03.11.2016 г. – начална дата за публикуване на снимки, участващи в кампанията. Крайна дата за публикуване на снимки: 20.11.2016 г. 23.59 ч.

Раздел V. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

5.1. В Конкурса имат право да участват всички пълнолетни физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и членове на техните семейства.

5.2.  Всеки потребител, желаещ  да участва в Конкурса, следва да подготви авторско ястие с участието на горчица Bornier, да снима и да изпрати снимката на admin@bonapeti.bg. На снимката задължително трябва да присъства използвания продукт на Bornier. Снимките, които се изпращат не трябва да са по-големи от 4 МБ и трябва да са в jpg. формат.

5.3. Снимки, свалени от интернет, без присъстващ продукт на Bornier, няма да участват в Конкурса.

5.4.  На 21.11.2016 г. на сайта http://www.bonapeti.bg/ измежду участниците, изпратили снимки според критериите от т.8.3., се публикуват печелившите.

5.5. С участието си в Конкурса и изпращането на снимки на admin@bonapeti.bg  всеки участник преотстъпва правата за снимките си на организатора, който може да ги публикува и в сайта www.vk-bg.com.

5.6. Печелившите се избират от специално сформирано жури от екипа на Бон Апети.

Раздел VІ.  УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. В Конкурса участват всички видове горчици с марка Bornier, които се продават на територията на Република България.

Раздел VІІ. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. В рамките на Конкурса участниците имат възможност да спечелят участие в кулинарно ателие със самите Лора и Стоян. Кулинарното ателие ще се проведе на 26.11.2016 г. от 14ч до 16 ч. в студиото на Бон Апети в Бояна.

Общият брой печеливши за целия Конкурс е 6  (по 3-ма на седмица).

Раздел VІІІ.МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

8.1. За участие в томболата, участникът в Конкурса трябва да изпрати най-малко 1 (една) снимка според изискванията.

8.2. Снимките се изпращат на admin@bonapeti.bg

8.3. За да бъдат валидни изпратените снимки, те трябва да отговарят на следните изисквания: авторска снимка на ястие, с участието на продукт на Bornier, на която ясно се вижда използвания продукт. Не се приемат нецензурни или крадени и фалшифицирани снимки.

8.4. Печелившите се обявяват на 22.11.2016г.

8.5. Участват всички снимки, изпратени от 00:01 часа на 03.11.2016 г. до 23:59 часа на 20.11.2016 г.

Раздел ІХ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1.Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в промоцията.

9.2. Със съгласието си да получи наградата, Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии като печеливш в Конкурса, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на Конкурса.

9.3. Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на тел. 02/ 973 11 17 (всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа) или на e-mail: marketing@vk-bg.com

Раздел Х. ПРЕТЕНЦИИ

10.1. Снимки, които са умишлено променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани, в които има съдържание, подлежащо на цензура или не отговарят на посочените в т. 8.3 условия за участие, се считат за невалидни и не се допускат до участие в конкурса.

10.2. Решението, дали снимките са променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани или не, принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

Раздел ХІ. ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът на Конкурса не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост върху снимките от промоцията.

11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху снимки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил снимката.

11.3. Всички изпратени снимки подлежат на проверка от Организатора или упълномощено от него лице.

11.4. Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

11.5. Организаторът не носи отговорност за каквато и да била вреда, причинена от наградите, посочени в раздел VII, както и от самото участие в промоционалната активност.

11.6. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди , предявени извън посочените в тези правила срокове.

11.7. Организаторът не носи отговорност, в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

Раздел ХІІ. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ.

12.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Раздел ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част ІІ на настоящите Официални правила, в следните случаи:

  • при констатирани злоупотреба или масово нарушаване правилата на Конкурса;
    • при възникване на форсмажорни обстоятелства; или
    • по други обективни причини.

13.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира и на участниците не се дължи компенсация под никаква форма.

Раздел ХІV. СПОРОВЕ

14.1. Спорове между Организатора и участници в Конкурса се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от Арбитражния съд при БТПП.

Раздел ХV. ПУБЛИЧНОСТ

15.1. С участието в този Конкурс участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

15.2. С включването си в Конкурса, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Конкурса.

Назад