5 звездна почивка с Barilla

26.11.2015 - 23.12.2015

Спечели SPA уикенд за двама в 5 звезден хотел с Barilla и Фантастико!

И още много награди:

 • 1 от 10 паста кукъра
 • Една от 10 книги ”Моето меню за 15 минути” на Джейми Оливър
 • Един от 30 комплекта готварска ръкавица + еко чанта Barilla

Как може да спечелиш?
Купи паста + сос Barilla (по избор) от магазини Фантастико,
напиши имената и телефонния си номер на гърба на
касовата бележка и я пусни в кутията на Barilla в магазина.
Наградите ще бъдат изтеглени от нотариус и обявени на
www.vk-bg.com на 5.01.2016 г. Научи повече на www.vk-bg.com
Период на промоцията: 26.11 – 23.12.2015 г.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ ‘’СПА уикенд с Барила’’

Раздел І.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

„ВК Комерсиал Европродукт” ООД, бул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ БОИЛА, София 1138

Раздел ІІ.
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

2.1. Участниците в кампания са длъжни да спазват условията на описаните по-долу правила на събитието, наричани „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на кампанията и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на  http://www.vk-bg.com/vk/

2.3. Организаторът на Събитието си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на: http://www.vk-bg.com/vk/

2.4. С участието си в кампанията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете й.

Раздел ІІІ.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

 1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България и важи за всички търговски обекти от веригата „Фантастико”, в които се продават продукти от марката Barilla.

Раздел ІV.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията стартира на 26.11.2015 г.. Крайна дата за участие: 23.12.2015 г.

Раздел V.
ПРАВО И МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

5.1. В Промоцията имат право да участват всички пълнолетни физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и членове на техните семейства.

5.2.  Всеки потребител, желаещ  да участва в промоцията, следва да закупи паста и сос Барила по избор. Потребителят следва да удостовери покупката си като пусне касовата бележка в специално предназначени за целта кутии, които можете да намерите след касите на обектите. Всеки участник  трябва предварително да въведе име и телефон за връзка на касовата бележка, удостоверяваща покупката на участващите в промоцията продукти.

5.3. Данните, предоставени от потребителите ще бъдат използвани в съответствие със ЗЗЛД за свързване с участника при изтеглянето му за печеливш.

5.4.  До седем дни след изтичането на промоционалния период и тегленето на томболата на сайта http://www.vk-bg.com/vk/ измежду участниците, пуснали своята касова бележка, се публикуват имената на печелившите, които печелят по една от следните награди:

 • СПА уикенд за двама в хотел ‘’Гранд Хотел Велинград’’;
 • 10 броя Паста кукъри
 • 10 броя готварски книги на Джейми Оливър ‘’Моето меню за 15 минути’’ – луксозни издания
 • 30 броя комплекти – готварска ръкавица + пазарска чанта Барила

5.5. Наградите се теглят на лотариен принцип в края на промоционалния период, т.е. една касова бележка може да спечели само една награда.

Раздел VІ.
УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

6.1. В промоцията участват два продукта с марка Barilla.

Раздел VІІ.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Периодът на промоцията е:от 26.11.2015 г. до 23.12.2015 г.

7.2. В рамките на рекламната кампания участниците имат възможност да спечелят:

 • СПА уикенд за двама в хотел ‘’Гранд Хотел Велинград’’;
 • 10 броя Паста кукъри
 • 10 броя готварски книги на Джейми Оливър ‘’Моето меню за 15 минути’’ – луксозни издания
 • 30 броя комплекти – готварска ръкавица + пазарска чанта Барила

 

Раздел VІІІ.
МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

8.1. За участие в томболата, участникът в промоцията трябва да закупи сос и паста Barilla по избор и да удостовери покупката си като пусне касовата бележка с написани на нея име и телефон за връзка в специалните кутии след касата на магазина.

8.3. Томболата се тегли на 28.12.2015г. в присъствието на нотариус.

8.4. Участват всички касови бележки, пуснати от 26.11.2015 г. до 23.12.2015 г. с написани на тях имена и телефон за връзка.

8.5. Победителите ще бъдат обявени на уебсайт www.vk-bg.com до 5.01.2016 г.

Раздел ІХ.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1.Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в промоцията.

9.2. След изтегляне на печелившите, представител на организатора ще се свърже със спечелилите, за да запише точен адрес за доставка на наградите.

9.3. Организаторът не носи отговорност, ако участникът е подал грешен или непълен телефон за връзка.

9.4. Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и обявяването им на http://www.vk-bg.com/vk/

9.5. Представител на куриерска фирма Тип-топ ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

9.6. В случай че спечелилият участник е непълнолетен, при получаването на наградата чрез куриер следва да е придружен от свой родител, настойник или попечител, който също следва да представи лична карта, както и документ, удостоверяващ неговото качество на родител, настойник или попечител.

9.7. Със съгласието си да получи наградата, Участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии като печеливш в Промоцията, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на Организатора на Промоцията.

9.11. Всеки спечелил гореописаните награди може да се свърже с Организатора за допълнителна информация на тел. 02/ 973 11 17 (всеки работен ден от 09:30 до 17:00 часа) или на e-mail: marketing@vk-bg.com

Раздел Х.
ПРЕТЕНЦИИ

10.1. Касови бележки, които са умишлено променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани, се считат за невалидни и не се допускат до участие в промоцията.

10.2. Решението, дали касовите бележки са променени, фалшифицирани, подправени и/или манипулирани или не, принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

Раздел ХІ.
ОТГОВОРНОСТ

11.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост върху касовите бележки от промоцията.

11.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху касовите бележки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил бележката.

11.3. Всички представени касови бележки подлежат на проверка от Организатора или упълномощено от него лице.

11.4. Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

11.5. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

11.6. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в раздел VII, както и от самото участие в промоционалната активност.

11.7. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди , предявени извън посочените в тези правила срокове.

11.8. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника.

11.9. Организаторът не носи отговорност, в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция и каквато и да е друга техническа неизправност.

Раздел ХІІ.
ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ.

12.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Раздел ХІІІ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

13.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част ІІ на настоящите Официални правила, в следните случаи:

 • при констатирани злоупотреба или масово нарушаване правилата на Промоцията;
  • при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

13.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на продукта и на участниците не се дължи компенсация под никаква форма.

Раздел ХІV.
СПОРОВЕ

14.1. Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от Арбитражния съд при БТПП.

Раздел ХV.
ПУБЛИЧНОСТ

15.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи заплащане.

15.2. С включването си в Промоцията, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.

Назад